Regulamin serwisu

 

Regulamin serwisu internetowego DomGrafika.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 2. ZAWARCIE UMOWY

 3. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 4. DOSTAWY

 5. SZKODY W TRANSPORCIE

 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 8. OCHRONA DANYCH

 9. PRAWA AUTORSKIE

 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

 1. Postanowienia ogólne

 1. DomGrafika.pl jest Serwisem Internetowym, którego właścicielem i operatorem jest firma: AIDA Joanna Sprogis z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim ul. Obrońców Pokoju 68/4; NIP: 599-244-19-38 ; REGON: 211289649; wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki

 2. Kontakt: e-mail: biuro@domgrafika.pl, tel: 608075757 – koszt połączenia wg. stawki operatora

 3. Definicje:

  1. AKCEPTACJA - potwierdzenie przez Klienta/Usługobiorcę warunków i właściwości Projektu i wykonania Usługi.

  2. CENA – kwota wynagrodzenia wyrażona w PLN zawierająca podatek VAT.

  3. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

  4. FORMULARZ PROJEKTU - interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zlecenia Indywidualnego Projektu. Zawiera pola informacyjne, niezbędne do wykonania Projektu i zlecenia Produkcji.

  5. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

  6. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.

  7. KLIENT/ USŁUGOBIORCA – Osoba która zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży, ze Sprzedawcą/Usługodawcą na podstawie niniejszego Regulaminu. Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

  8. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

  9. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą i hasłem podanym przez Klienta/Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy/Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Klienta/Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach i Zleceniach Indywidualnych Projektów.

  10. KOREKTA - Zgłoszenie przez Klienta jednorazowo uwag do proponowanego Projektu.

  11. PRODUCENT – Firma zewnętrzna wykonujące wydruk Projektu.

  12. PRODUKCJA – zlecenie wykonania produkcji Projektu u Producenta na wcześniej zdefiniowanym w ZIP Materiale.

  13. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem/Usługobiorcą a Sprzedawcą/Usługodawcą.

  14. PROJEKT – projekt graficzny przygotowany w formie elektronicznej dla Klienta/Usługobiorcy wg jego wskazówek przekazanych w Zleceniu Indywidualnego Projektu.

  15. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

  16. SERWIS INTERNETOWY – serwis internetowy dostępny pod adresem www.domgrafika.pl, umożliwiający korzystanie Klientom ze zawartych zasobów w tym składanie Zamówień w Sklepie Internetowym, oraz Zleceń Indywidualnego Projektu.

  17. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Sprzedawcy/Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.domgrafika.pl.

  18. SPRZEDAWCA/ USŁUGODAWCA – AIDA Joanna Sprogis z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim ul. Obrońców Pokoju 68/4 NIP: 599-244-19-38 ; REGON: 211289649; e-mail: biuro@domgrafika.pl; tel: +48 608 075 757

  19. UMOWA O WYKONANIE USŁUGI GRAFICZNEJ -Umowa zawarta pomiędzy Klientem/Usługobiorcą a Sprzedawcą/Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego, na podstawie Regulaminu poprzez złożenie Zamówienia, wraz z dokonaniem odpowiedniej płatności .

  20. UMOWA SPRZEDAŻY PRODUKTU dalej UMOWA SPRZEDAŻY – zawarta między Klientem/Usługobiorcą, a Sprzedawcą/Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego na podstawie Regulaminu poprzez złożenie Zamówienia, wraz z dokonaniem odpowiedniej płatności .

  21. USŁUGA GRAFICZNA– usługa świadczona przez Sprzedawcę/Usługodawcę na rzecz Klienta/Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego na podstawie Umowy. Do usług należą: usługi graficzne zdefiniowane,

  22. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę/Usługodawcę na rzecz Klienta/Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego

  23. WYNAGRODZENIE - Wynagrodzenie należne Usługodawcy od Usługobiorcy ustalone indywidualnie do danego ZIP.

  24. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu, lub Umowy wykonania Usługi Graficznej.

  25. ZLECENIE INDYWIDUALNEGO PROJKETU/ZIP – Przekazanie indywidualnych oczekiwań Klienta/Usługobiorcy co do Projektu i Produkcji, które odbywa się poprzez wysłanie Formularz Projektu.

 1. Zawarcie Umowy

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach i Usługach Graficznych podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Cena Produktu, wykonania Usługi Graficznej uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy.

 3. Cena Produktu, wykonania Usługi Graficznej uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, po złożeniu Zamówienia.

 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu możliwa jest za pomocą Formularza Zamówień.

  1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu niezbędne jest złożenie przez Klienta/Usługobiorcą Zamówienia.

  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca/Usługodawca potwierdza jego otrzymanie, oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji, co następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta/Usługobiorcy. Informacja potwierdzająca zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów i cech Zamówienia, oświadczenie Sprzedawcy/Usługobiorcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.

  3. Umowa Sprzedaży między Klientem/Usługodawcą, a Sprzedawcą/Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta/Usługobiorcy wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.4.2.

 5. Zawarcie Umowy o wykonanie Usługi Graficznej możliwa jest za pomocą Formularza Zamówień.

  1. W celu zawarcia Umowy o wykonanie Usługi Graficznej niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia, oraz jeżeli jest to niezbędne przesłanie drogą elektroniczną materiałów graficznych do edycji.

  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca/Usługodawca potwierdza jego otrzymanie a następnie otrzymanie materiałów graficznych do edycji, oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji, co następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta/Usługobiorcy. Informacja potwierdzająca zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów i cech Zamówienia, oświadczenie Sprzedawcy/Usługobiorcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji, cenę, termin realizacji.

  3. Umowa Sprzedaży między Klientem/Usługobiorcą a Sprzedawcą/Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.5.2.

  4. Czas wykonania Usługi Graficznej następuje w ciągu 3 dni roboczych od chwili złożenia Zamówienia lub jeżeli do wykonania prac niezbędne jest przesłanie materiałów graficznych Klienta/Usługobiorcy, od chwili ich dostarczenia.

  5. Umowa o wykonanie Usługi Graficznej obejmuje wykonanie dwóch Korekt.

  6. Korekty zostaną wprowadzone w ciągu jednego dnia roboczego od chwili ich przesłania do Sprzedawcy/Usługodawcy, a czas ukończenia wykonania Usługi Graficznej zostanie o ten czas wydłużony.

 6. Szczególny sposób zawierania Umowy Sprzedaży, wykonania Usługi Graficznej poprzez Zlecenie Indywidualnego Projektu.

  1. Zlecenie Indywidualnego Projektu następuje poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza Projektu.

   1. Wysłanie Zlecenia Indywidualnego Projektu wymaga założenia Konta na stronie Serwisu Internatowego przez Klienta/Usługobiorcę.

   2. Konto Klienta w przypadku ZIP stanowi miejsce komunikacji pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w celu ustalenia szczegółów zlecenia i umożliwia przegląd historii korespondencji w trakcie realizacji jak i po jej zakończeniu.

   3. Historia zleceń na Koncie Klienta jest przechowywana przez 12 m-cy od chwili wysłania ZIP.

  2. Wysłanie zlecenia nie stanowi zawarcia Umowy Sprzedaży lub wykonania Usługi Graficznej i nie zobowiązuje do jej zawarcia. Stanowi jedynie zapytanie na podstawie, którego Sprzedawca/Usługobiorca może ocenić możliwość realizacji i wycenić Zlecenie.

  3. Za każde zlecenie ZIP ustalane jest indywidualne Wynagrodzenie

   1. Wynagrodzenie ustalane jest przez Sprzedawcę/Usługodawcę w zależności od stopnia zaawansowania projektowego i produkcyjnego zlecenia.

   2. Wynagrodzenie wymaga akceptacji przed jego realizacją przez Klienta/Usługobiorcę. Akceptacja następuje w chwili złożenia Zamówienia.

   3. Wynagrodzenie podlega negocjacji.

  4. Komunikacja i praca nad zleceniem odbywa się poprzez Konto Klienta/ Usługobiorcy na stronie Serwisu Internetowego www.domgrafika.pl.

  5. Czas przedstawienia Indywidualnego Projektu następuje w ciągu 3 -5 dni roboczych od chwili złożenia Zlecenia lub jeżeli do wykonania projektu niezbędne jest przesłanie materiałów graficznych Klienta/Usługodawcy, od chwili ich dostarczenia.

  6. Zamówienie złożone ze ZIP oznacza Akceptację Klienta/Usługobiorcy wszystkich ustaleń graficznych i produkcyjnych oraz Wynagrodzenia zapisanych w korespondencji danego ZIP na Koncie Klienta/Usługobiorcy.

  7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca/Usługodawca potwierdza jego otrzymanie, oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji, co następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta/Usługobiorcy. Informacja potwierdzająca zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów i cech Zamówienia, oświadczenie Sprzedawcy/Usługobiorcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacjii, cenę i termin realizacji

  8. Umowa Sprzedaży między Klientem/Usługobiorcą, a Sprzedawcą/Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.6.7.

 7. Każda Umowa Sprzedaży Produktu, Umowa wykonania Usługi Graficznej będzie potwierdzana dowodem zakupu. Do wystawienia faktury VAT wiążąca jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 1. Sposoby płatności.

 1. Akceptowane są następujące sposoby płatności:

  1. Przedpłata przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy/Usługodawcy.

  2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie: http://www.payu.pl/.

 2. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayU.pl.

 3. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi jako agent rozliczeniowy: PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495.

 4. W wypadku przedpłaty Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 5. Formy płatności są dostępne zależności od specyfiki Produktu lub Usługi.

 1. Dostawy.

 1. Sprzedawca/Usługodawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

  1. Przesyłka kurierska.

 2. Sprzedawca/Usługodawca udostępnia następujące sposoby dostawy wykonanej Usługi Graficznej /wykonania Projektu, ze zleceniem produkcji:

  1. Przesyłka kurierska.

 3. Sprzedawca/Usługodawca udostępnia następujące sposoby dostawy wykonanej Usługi Graficznej /wykonania Projektu, bez zlecenia produkcji:

  1. Przesyłka kurierska;

  2. Wysyłka drogą elektroniczną na wskazany w Zamówieniu adres mailowy.

  3. W szczególnych wypadkach pliki graficzne będą mogły zostać pobrane z serwera ftp, do którego indywidualny dostęp uzyska Klient/Usługobiorca od Sprzedającego/Usługodawcy.

 4. Usługi wykonania Projektu bez zlecenia Produkcji, mogą zostać przekazane w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta/Usługobiorcę adres mailowy. W przypadku wyboru innego sposobu dostawy – Projekt zostanie przesłany w formie płyty CD na wskazany w Zamówieniu adres korespondencyjny

 5. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz formy płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Serwisu Internetowego .

  1. Przesyłka kurierska – termin realizacji 6 dni roboczych 30 zł

 6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi 6 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie, na które składa się 4 dni produkcji oraz 2 dni transportu zamówienia do miejsca wskazanego do klienta..

 7. Termin dostarczenia wykonanej Usługi Graficznej z opcją produkcji wynosi 6 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie, na które składa się 4 dni produkcji oraz 2 dni transportu zamówienia do miejsca wskazanego do klienta.

 8. Termin dostarczenia wykonanej Usługi Graficznej bez opcji produkcji wynosi do 3 Dni Roboczych.

 9. Termin ten należy liczyć:

  1. . W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy/Usługodawcy.

  2. W przypadku usług i produktów wymagających indywidualnych zmian projektu/grafiki/dopasowania - z chwilą akceptacji przez Klienta opracowanego projektu, nie przed dniem uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy/Usługodawcy.

 1. Szkody powstałe w transporcie.

 1. W przypadku, kiedy dostarczone Klientowi/Usługobiorcy towary posiadają widoczne uszkodzenia opakowania lub zawartości należy odmówić przyjęcia towaru, oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą/Usługodawcą: e-mail: biuro@domgrafika.pl; tel: +48 608075757

 2. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych należy niezwłocznie o tym poinformować Sprzedawcę/Usługodawcę: e-mail: biuro@domgrafika.pl; tel: +48 608075757

   

 

 1. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy/Usługodawcy wobec Klienta/Usługobiorcy będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

  2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@domgrafika.pl lub też pisemnie na adres: AIDA Joanna Sprogis; Obrońców Pokoju 68/4; 66-400 Gorzów Wlkp.

  3. Nabywca zobowiązuje się w przeciągu trzech dni roboczych od momentu dostarczenia Produktu zgłosić poprzez e-mailem, lub pisemnie pocztą pocztą reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru.

  4. Sprzedawca/Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta/Usługobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie, plakatów, fototapet i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.

 3. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych działań Klienta/Usługobiorcy w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedającego. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.

 4. Termin obowiązywania rękojmi wynosi jeden rok i rozpoczyna z dniem, w którym Nabywca otrzymał dany towar.

 1. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Klient/Usługobiorca, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: Aida Joanna Sprogis; Obrońców Pokoju 68/4; 66-400 Gorzów Wlkp.

 2. . W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient/Usługobiorca jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Klient/Usługobiorca dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 3. Sprzedawca/Usługodawca dokona zwrotu na wskazany przez Klienta/Usługodawcę numer konta bankowego lub w inny wskazany sposób.

 4. Termin czternastodniowy, w którym Klient/Usługobiorca może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu.

 5. Prawo odstapienia od umowy kupna nie dotyczy produkcji na zamówienie.

  1. Nabywca określa parametry zamówienia – wybiera zdjęcie, materiał, wymiar wydruku oraz ewentualnie opcje wykończenia.

  2. Zamówiony przez Klienta Produkt (fototapeta, plakat, naklejka, obraz) jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia, zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość konsumentowi nie przysługuje.

 1. Ochrona Danych

 1. Przekazane nam przez Klienta/Usługobiorcę dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r „O ochronie danych osobowych” (Dz.U.Nr 133 poz 883) w sposób uniemożliwiający dostep do nich osób trzecich.

 2. Przekazane przez Klienta/Usługobiorcę dane osobowe, jeżeli nie jest to konieczne w celu wyjaśnienia, dokonania zmian lub zmiany treści umowy, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji umowy kupna-sprzedaży, jak na przykład do przekazania towarów pod wskazany adres. Wykorzystywanie danych Klienta/Usługobiorcę w celach reklamowych, marketingowych lub do sporządzania przez nas ofert wymagają wyraźnej zgody klienta, który ma możliwość udzielenia zgody przed złożeniem zamówienia, zgoda taka jest udzielana dobrowolnie i oświadczenie takie znaleźć można na naszych stronach internetowych, możliwe jest również w każdej chwili odstąpienie od udzielonej zgody.

 3. Przekazane przez Klienta/Usługobiorcę dane osobowe, które są konieczne aby umożliwić realizację złożonych Zamówień, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji zawartych umów kupna-sprzedaży. Dane Klienta/Usługobiorcy to szczególne cechy pozwalające na identyfikację, określające poszczególne terminy oraz zakres danego Klienta/Usługobiorcy, a także opisujące usługi telekomunikacyjne, z których klient skorzystał.

 4. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odmówić zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych Klienta/Usługobiorcy, fakt ten należy zgłosić pisemnie w formie maila: biuro@domgrafika.pl, lub listownie AIDA Joanna Sprogis; ul. Obrońców Pokoju 68/4; 66-400 Gorzów Wlkp.

 1. Prawa Autorskie

 1. Oferowane w Serwisie Internetowym Produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Klient/Usługobiorca lub osoby trzecie nie są upoważnione do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów oferowanych przez Sprzedającego/Usługodawcę.

 2. Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedającego/Usługodawcy, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone inaczej – związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.

 3. Pozostawione do wykorzystania materiały mogą być publikowane wyłącznie za zgodą Sprzedającego/Usługodawcy.

 4. W przypadku, gdy Klient/Usługobiorca przekazuje do realizacji Projektu lub wykonania Usługi własne zdjęcia oświadcza On, iż posiada prawa autorskie do przedmiotowego zdjęcia lub grafiki. Sprzedawca/Usługodawca zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta/Usługobiorcy pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego do realizacji. W razie gdy nie zostanie ono przedstawione lub uznane zostanie za mało wiarygodne – istnieje możliwość odmówienia realizacji zamówienia.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

 1. Postanowienia Końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy za Klienta/Usługobiorcę ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym Klient/Usługobiorca ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta/Usługodawcy przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 3. Zmiana Regulaminu:

  1. Sprzedawca/Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

  2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta/Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Klient/Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach.

  3. . Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów/Usługobiorców korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy Sprzedaży.

  4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient/Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 5. Rozstrzyganie sporów:

  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce Zamknij